top of page

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Kindcentrum Dikkertje Dap is een erkende VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locatie en werkt met het programma genaamd Piramide.

VVE geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen te ondersteunen. Dit gebeurt  aan de hand van de binnen ons kindcentrum  gehanteerde methode Piramide. 

Piramide is opgebouwd rondom onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind zoals mensen, feesten, jaargetijden en verkeer en ook passend zijn bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.

Wanneer u ons kindercentrum binnenloopt, ziet u een sfeervolle ruimte die overzichtelijk is ingericht in verschillende speelhoeken. Er hangen tekeningen en kunstwerken van de kinderen aan de muren. Er is een aantrekkelijke thematafel of themakast, waar van alles te ontdekken valt. Er hangen dagritmekaarten aan de wand. Dit is niet toevallig; er wordt gewerkt met Piramide.

Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling.

 

Wij hebben een samenwerkingsverband met basisschool De Lambertusschool. Deze basisschool, maar ook veel andere basisscholen in de gemeente Heusden werken met hetzelfde programma dat doorloopt in groep 1 en 2. Er is hierdoor sprake van een doorgaande lijn, wat de overstap van Dikkertje Dap naar groep 1 vergemakkelijkt.

VVE wordt aangeboden voor tenminste 10 uur per week.

Speciale ondersteuning

Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen  is er binnen ons kindcentrum  de mogelijkheid om meerdere dagdelen (extra) te komen en zo met name hun taal(reken)vaardigheden te vergroten. Deze vaardigheden worden vergroot door middel van extra begeleiding en het aangeboden programma Piramide, eventueel aangevuld met opvoedingsondersteuning voor ouders. Dat betekent dat die kinderen naast de groepsactiviteiten extra aandacht en oefening krijgen.

Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund. Doordat piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.

Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE gecertificeerd. Zij hebben daarvoor een training gevolgd waarbinnen vaardigheden eigen zijn gemaakt om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. zij zorgen ervoor dat elk thema leeft in de groep. zij maken activiteiten plannen, werken alles nauwkeurig uit en evalueren. 

Voor meer informatie over VVE kunt u in onze documenten kijken. Natuurlijk mag u ons hier ook altijd vragen over stellen. 

bottom of page